ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องคำนวณการเงิน

เครื่องคำนวณการเงินสามารถแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแก้ปัญหาเรื่องของมูลต่าเงินตามเวลา กระแสเงินสด และอื่นๆ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ - คำนวณตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสถิติ 2 , ตัวแปรที่มีความซับซ้อน การแปลงหน่วย การวิเคราะห์การถดถอย และการวางแผนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั่วไป พีชคณิต ตรีโกณมิติ และสถิติ

เครื่องคำนวณพิ้นฐาน

เครื่องคิดเลขพื้นฐานของ TI ช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการศึกษาระดับต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ของ TI มีตั้งแต่ซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับครูเพื่อช่วยในการแสดงผลและนำไปสู่การศึกษาแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

เทคโนโลยี TI Innovator

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อมาจาก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ทั้ง 4 วิชาผ่านนวัตกรรมของ TI

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ

เครื่องคำนวณการเงิน

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคำนวณพิ้นฐาน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เทคโนโลยี TI Innovator