เรียนรู้การใช้เครื่องเลขการเงิน Texas Instruments รุ่น BA II Plus และ BA II Plus Professional โดยมีเนื้อหา 3 หัวข้อ ได้แก่
1.การคำนวณพื้นฐาน (Basic Calculation) 3 คลิปวิดีโอ (Ep.1-Ep.3) 
2.การคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) 12 คลิปวิดีโอ (Ep.4-Ep.15) 
3.การใช้เวิร์คชีสคำนวณเฉพาะทาง (Worksheet) 5 คลิปวิดีโอ (Ep.16-Ep.22)

การคำนวณพื้นฐาน
Ep.1    ภาพรวมคุณสมบัติของเครื่องคิดเลขการเงิน
Ep.2   การตั้งค่าเครื่องคิดเลข
Ep.3   การคำนวณพื้นฐาน

การคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลา (Time-Value-of-Money)
Ep.4   หลักการมูลค่าของเงินตามเวลา
Ep.5   หลักการเขียนไทม์ไลน์ Timeline
Ep.6   ตัวอย่างการเขียน ไทม์ไลน์
Ep.7   Ordinary Annuity vs Annuity Due
Ep.8   หลักการใช้งานฟังก์ชัน TVM
Ep.9   โจทย์หา PV
Ep.10  โจทย์หา FV
Ep.11   โจทย์หา N
Ep.12  โจทย์หา PMT
Ep.13  โจทย์หา I/Y
Ep.14  กรณีทบต้นมากกว่า 1 ครั้ง/ปี
Ep.15  หลักการและการคำนวณ Bond

การใช้เวิร์คชีสคำนวณเฉพาะทาง (Worksheets)
Ep.16  Cashflow : การใส่ข้อมูล Cash Flow
Ep.17  Cashflow : การหา NPV NFV PB และ DPB
Ep.18  Cashflow : การหา IRR และ MIRR
Ep.19  ICONV : การแปลงอัตราดอกเบี้ย
Ep.20  DATA and STAT : การคำนวณทางสถิติ
Ep.21  Error Message : ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
Ep.22  AMORT : การตัดจำหน่ายหนี้ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

Ep.1 ภาพรวมของเครื่องคิดเลขการเงิน
Ep.2  การตั้งค่าเครื่องคิดเลข
Ep.3 การคำนวณพื้นฐาน
Ep.4   TVM : หลักการมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Ep.5 TVM : หลักการเขียนไทม์ไลน์ Timeline
Ep.6 TVM : ตัวอย่างการเขียนไทม์ไลน์
Ep.7 TVM : ต้นงวดและปลายงวด (END vs BGN)
Ep.8 TVM : การใช้ TVM ในเครื่องคิดเลขการเงิน
Ep.9 TVM : โจทย์หา PV
Ep.10 TVM : โจทย์หา FV
Ep.10 TVM : โจทย์หา N
Ep.12 TVM : โจทย์หา PMT
Ep.13 TVM : โจทย์หา I/Y
Ep.14 TVM : กรณีทบต้นมากกว่า 1 ครั้ง/ปี
Ep.15 TVM : หลักการและการคำนวณพันธบัตร (Bond)
Ep.16 CF Worksheet : การใส่ข้อมูล Cash Flow
Ep.17 CF Worksheet: หา NPV, NFV, PB, DPB
Ep.18 CF Worksheet : หา IRR, MIRR
Ep.19 ICONV Worksheet : การแปลงอัตราดอกเบี้ย
Ep.20 DATA & STAT Worksheet : การคำนวณทางสถิติ
Ep.21 Error Messages : ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
Ep.22 AMORT Worksheet : การตัดจำหน่ายหนี้
Powered by MakeWebEasy.com