Warranty Registration  (ลงทะเบียนรับประกันสินค้า)

       

Terms and Conditions of Warranty (เงื่อนไขการรับประกันสินค้า)
1. บัตรรับประกันนี้จะสมบูรณ์และมีผลบังคับ เมื่อประทับตราบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเทำนั่น
2. การรับประกันจะครอบคลุมฉพาะสินค้าที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น และด้องรับบริการจากศูนย์
บริการภายใด้การกำกับของบริษัท ไซเบอร์ดิก เทคโนโลขี จำกัด โดยมีกำหนดเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ซื้อสินค้ำ โดยจะต้องยื่นบัตรรับประกันทุกครั้งที่ข้ารับบริการ
3. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายฉพาะสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิด
จากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟแวร์ หรือข้อมูลส่วนตัวที่เก็บบันทึกไร
หรือโปรเกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้า
4. ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการด้านล่างนี้ ในระหว่างระยะเวลาประกัน
สินค้ำ ลูกค้าจะต้องป็นผู้ชำระค่าอะไหล่ ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ และค่าบริการ เองทั้งสิ้น

  • 4.1 มีการแก้ไข คัดปลง อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ
  • 4.2 สินค้าเกิดความเสียหายจากอุบัติหตุ การใช้งานผิดวิธี การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ผิดไปจากคู่มือการใช้งาน
  • 4.3 ความเสียหายที่เกิดจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือมีมด/แมลง เข้าไปทำลาย
    ชิ้นส่วน หรือการเสื่อมสภาพ และไหลเยิ้มของกรดเคมีจากแบตเตอรี่ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้
    น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า เป็นตื้น
  • 4.4 รอยพูดขีด ฉีกขาด และความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งาน
  • 4.5 ส่วนประกอบใดๆ ของสินก้ได้ถูกก้ไขตัดแปลง ปรับเปลี่ยน โดยวัสดุอื่นที่ไม่เป็นไปตามมาครฐานของบริษัทฯ
  • 4.6 บัตรรับประกันสูญหาย หรือไม่สามารถนำมาแสดง หรือมีการแก้ไข ขูด ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. การร้บประกันสินค้า จะครอบคลุมถึงการใช้งานตามปกติและเป็นไปตามคู่มือการใชังาน หากเกิดการ
ชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะทำการซ่อมแชมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่จะต้อง
เปลี่ยนอะไหล่ชื้นส่วน ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติหรือที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากกระบวน
การผลิต บริษัทๆ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าอะไหล่/ค่าชิ้นส่วน ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด
6. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าจอแอลซีดี เช่น การแตกร้าว, การปรากฎรอย
วงกลมบนหน้ำจอ, การกระจายของของเหลวภายในหน้ำจอ, รอยขูดบนหน้าจอ เป็นต้น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
7. อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวครื่อง หรือที่มีการซื้อเพิ่มเติมจากบริษัทฯ เช่น แบตตอรี่ หูฟัง, สายชาร์จ
เป็นต้น มีระะเวลารับประกัน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
8. เพื่อประโยชน์และให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โปรดศึกษาวิธีการใช้
งานและบำรุงรักษาจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับสินค้า
9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ ที่มีการปลี่ยนชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
10. บัตรรับประกันนี้ ไม่สมารถออกให้ใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Powered by MakeWebEasy.com