ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

การทดสอบ SAT ACT และข้อกำหนดในการใช้เครื่องคิดเลข

SAT คืออะไร?


ย่อมาจาก Scholastic Assessment Test เป็นข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้ในการเลือกบุคคลเข้าศึกษา เหมือนกับการแอดมิชชั่นของไทย รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เช่น โปรแกรมนานาชาติของจุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ โดยทำการการสอบความถนัดในวิชาเลขและภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ มีในส่วนของ Critical Reading และ Writing
Critical Reading คือส่วนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยการอ่านบทความสั้นๆ แล้วตอบคำถาม (passage) ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม และการเติมประโยคให้สมบูรณ์ โดยทักษะที่น้องๆ ต้องใช้คือการหาใจความสำคัญและข้อความสนับสนุน ความเข้าใจความหมายของศัพท์บางคำในแต่ละบริบท เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละประโยค
Writing คือส่วนการเขียน มี 2 ประเภทคือการเขียนเรียงความ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วย การหาจุดที่ผิดในประโยค (errors) การเปรียบเทียบและเลือกข้อเขียนที่ดีที่สุด และการปรับปรุงข้อเขียนสั้นๆ ให้ดีขึ้น
วิชาคณิตศาสตร์
คือส่วนคณิตศาสตร์ มีข้อสอบสองแบบคือเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และเขียนคำตอบเอง โดยเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และการแปลความหมายของกราฟ ตารางหรือชาร์ต โดยทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 บทเรียนคือ ตัวเลขและการคำนวณ พีชคณิตและฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติและการชั่งตวงวัด การ
โดยข้อสอบในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
(1) ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้ (No Calculator) โดยมีคำถาม 20 ข้อ ให้เวลาทำ 25 นาที (1.25 นาทีต่อข้อ) ข้อสอบในส่วนนี้ห้ามใช้เครื่องคิดเลข แต่ผู้ออกสอบจะใจดี ออกข้อสอบที่ไม่ต้องมีการคำนวณซับซ้อน เช่น การคูณจุดทศนิยมหลายตัว
(2) ใช้เครื่องคิดเลขได้ (Calculator) โดยมีคำถาม 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที (1.45 นาทีต่อข้อ) โดยมีข้อกำหนดเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้ได้ อ้างอิงจาก( https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/calculator-policy
เครื่องคิดเลข Texas Instruments
– รุ่นที่นิยมใช้งาน TI-84 Plus CE , TI-Nspire CX, TI-Nspire CX CAS
– รุ่น TI-73, TI-80, TI-81, TI-82, TI-83/TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver , TI-84 Plus C Silver , TI-85, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium, TI-Nspire, TI-Nspire CAS , TI-Nspire CM-C/TI-Nspire CM-C CAS, TI-Nspire CX-C CAS

ACT คืออะไร?

ย่อมาจาก American College Testing เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นข้อสอบ ACT จึงเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) โดยมีข้อสอบมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันคือ ข้อสอบเอสเอที (SAT) ผลสอบ ACT สามารถนำไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตร เช่นหลักสูตร SIIT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่โดยทั่วไปแล้ว ผลสอบ ACT ยังไม่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายเหมือนกับผลสอบ SAT ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเกือบทุกหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
ข้อสอบ ACT มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 36 คะแนน จากการสอบทั้งหมด 5 ส่วนดังต่อไปนี้
1) English (75 ข้อ 45 นาที) ลักษณะการสอบจะเป็นการวัดทักษะทาง Grammar โดยโจทย์จะมีประโยคต่างๆมาให้และขีดเส้นใต้คำบางคำ ผู้สอบจะต้องพิจารณาว่าคำที่ขีดเส้นใต้นั้นถูกหลักไวยกรณ์หรือไม่ ถ้าไม่ถูกจะต้องแก้เป็นอย่างไร
2) Reading (40 ข้อ 35 นาที) ประกอบไปด้วย 4 Passage ในเรื่องต่อไปนี้
-1. Prose Fiction (เรื่องสั้นหรือนวนิยาย)
-2. Social Science (ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยา เป็นต้น)
-3. Humanities (ศิลปะ, ดนตรี, การออกแบบ เป็นต้น)
-4. Natural Science (Physics, Chemistry, Biology เป็นต้น)
3) Science Reasoning (40 ข้อ 35 นาที) ประกอบไปด้วย 7 Passage โดยแต่ละ Passage จะมีคำถาม 5-7 คำถาม
4) Writing (30 นาที) โดยคะแนนในส่วนนี้จะมีผลต่อคะแนน English เท่านั้น หากผู้สอบทำคะแนนในส่วนนี้ได้ย่ำแย่ จะส่งผลให้คะแนน English ต่ำลงไป
5) Mathematics (60 ข้อ 60 นาที) ประกอบไปด้วยเนื้อหา Algebra, Geometry และ Trigonometry โดยผู้สอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยเครื่องที่สามารถนำเข้าได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ ACT
การสมัครสอบ ACT สามารถทำผ่านทางเว็บไซด์ของ ACT ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการสอบ ACT
ผู้สอบต้องชำระค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตเป็นจำนวนเงิน $76.50 (ค่าสอบ ACT $49.50
บวกกับ International Fee $27) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆมีดังนี้
(1) กรณีต้องการส่งผลคะแนนไปมากกว่า 4 มหาวิทยาลัย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $10 ต่อแห่ง
(2) การ Standby ในวันสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $42
(3) การเปลี่ยนศูนย์สอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $21
(4) การเปลี่ยนวันสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $21

ศูนย์สอบ ACT ในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้
1. ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
International Community School of Bangkok (ICS)
International School of Bangkok (ISB)
KIS International School (KIS)
2. ศูนย์สอบในต่างจังหวัด
Grace International School (Chiang Mai)

ช่วงเวลาในการสอบ ACT
การจัดสอบ ACT ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 ครั้งต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน, ตุลาคม, ธันวาคม

ตารางเปรียบเทียบการเลือกเครื่องคำนวณเชิงเชิงกราฟในการสอบ SAT ACT
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรตรวจสอบนโยบายการใช้เครื่องคิดเลขก่อนเข้าสอบจริง เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่มีปัญหาตามมา

New SAT: ข้อสอบ SAT ใหม่ตั้งแต่ปี 2016 “ยากหรือง่ายกว่าเดิม”