ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวนด้านการเงิน BA II Plus™ Professional

เครื่องคำนวณขั้นสูงสำหรับมืออาชีพด้านธุรกิจและการเงิน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ปุ่มการใช้งาน

 • มูลค่าของเงินสุทธิในอนาคต (NFV)
 • อัตราผลตอบแทนที่ปรับแล้ว (MIRR)
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน
 • การคืนทุน
 • การคืนทุนแบบคิดลด
 • มูลค่าเงินตามเวลา
 • ดอกเบี้ยค้างจ่าย
 • การตัดจำหน่าย
 • ต้นทุน ขาย กำไร
 • ค่าเสื่อมราคา

การสอบที่ได้รับการยอมรับ

BA II Plus ™ Professional ได้รับการยอมรับสำหรับใช้ในการสอบระดับมืออาชีพต่อไปนี้:
 • การทดสอบ Chartered Financial Analyst®* (CFA)
 • การทดสอบ GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • คำนวณ IRR, MIRR, NPV และ NFV สำหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสด
  Store up to 32 uneven cash flows with up to four-digit frequencies and edit inputs to analyze the impact of changes in variables.
 • มูลค่าเงินตามเวลาและค่าตัดจำหน่าย
  Quickly solve calculations for annuities, loans, mortgages, leases and savings, and easily generate amortization schedules.
 • ตารางค่าเสื่อมราคา
  Choose from six methods for calculating depreciation, book value and remaining depreciable amount.
 • การแปลงอัตราดอกเบี้ย
  Convert between annual (nominal) and effective interest rates.
 • คำนวณค่าทางสถิติหนึ่งหรือสองตัวแปร
  List-based and editable; four regression options: linear, logarithmic, exponential and power.

Ideal for

 • การเงิน
 • การบัญชี
 • Economics
 • การลงทุน
 • สถิติ
 • ธุรกิจอื่นๆ

* Chartered Financial Analyst®เป็นเครื่องหมายการค้าของ CFA Institute
** GARP®และFRM®เป็นเครื่องหมายการค้าของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทั่วโลก
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือรับรองผลิตภัณฑ์ TI

เครื่องคำนวนด้านการเงิน BA II Plus™ Professional

ฟังก์ชันในเครื่อง

 • คำนวณมูลค่าเงินตามเวลาการ เช่น ค่างวด ,การจำนอง,สัญญาเช่า,เงินออมและอื่น ๆ
 • สร้างตารางการตัดจำหน่าย
 • ทำการวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ถึง 32 กระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอและมีความถี่สูงสุด 4 หลัก คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
 • มูลค่าของเงินสุทธิในอนาคต (NFV)
 • อัตราผลตอบแทนที่ปรับแล้ว (MIRR)
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน
 • การคืนทุนและการคืนทุนแบบคิดลด
 • เลือกวิธีการนับ (จริง / จริงหรือ 30/360) เพื่อคำนวณราคาพันธบัตรหรือผลตอบแทนที่ครบกำหนด
 • 6 วิธีในการคำนวณค่าเสื่อมราคา , มูลค่าตามบัญชีและค่าเสื่อมราคาที่เหลืออยู่ : SL, SYD, DB, DB ที่มี SL cross-over, SLF และ DBF
 • ตารางค่าเสื่อมราคา
 • ราคาตราสารหนี้และผลตอบแทนที่ครบกำหนด
 • จอแสดงผลที่แสดงตัวแปรปัจจุบันและป้ายกำกับ
 • การตั้งค่าการจ่ายเงิน BGN / END
 • การคำนวน Partial years
 • บันทึกการใช้งานได้สิบคน
 • จอแสดงผลสิบหลัก
 • คำนวณค่าทางสถิติหนึ่งหรือสองตัวแปรจาก โดยใช้สี่รูปแบบการถดถอยคือ เส้นตรง เชิงลอการิทึม เอกซ์โพเนนเชียลและกำลัง
 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์รวมถึงตรีโกณมิติ ลอการิทึมและเลขยกกำลัง

Hardware

 • กระเป๋าใส่สีดำ
 • แบตเตอรี่ลิเธียม 2032
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน
 • รับประกันสินค้า 2 ปี

การสนับสนุน

แนะนำการใช้ BA II Plus™ Professional

แนะนำการใช้ BA II Plus™ Professional

บันทึกตัวเลขและประมวลข้อมูล! ภาพยนตร์แบบเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้นโดย Atomic Learning ™และ TI ช่วยแนะนำแบบทีละขั้นตอนซึ่งครอบคลุมการคำนวณด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบัญชี การตลาดและสถิติ

ะอาจารย์ผู้สอนด้านการเงินสามารถเพิ่มหลักสูตรของตนเองด้วย DVD จาก eLearnabout.com ศาสตราจารย์ด้านการเงิน Gerard T. Olson นำเสนอในรูปแบบที่สนุกสนาน "Time Value and TI Financial Calculator"