ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX & TI-Nspire™ CX CAS Teacher

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้อาจารย์สามารถนำเสนอแนวคิดด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังชั้นเรียนได้
เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ CX แบบพกพา สามารถถ่ายโอนเอกสารและสร้าง
คำถามเพื่อประเมินตนเองเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
TI-Nspire ™ CX และ TI-Nspire ™ CX CAS Teacher Software สามารถใช้ฌปรแกรม คำนวณ วาดกราฟ เขียนบันทึกย่อ สร้างสเปรดชีตและสร้างคำถามตรวจสอบด้วยตนเอง

gen-product-app-icon-calculator เครื่องคิดเลข
สามารถคำนวณผลในรูปนิพจน์ สมการและสูตรในสัญกรณ์คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
gen-product-app-icon-spreadsheets Lists & Spreadsheet
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกราฟ
gen-product-app-icon-graph กราฟ
พล็อตและสังเกตฟังก์ชัน สมการและความไม่เท่ากัน เลื่อนจุดบนกราฟโดยใช้แถบเลื่อนเพื่ออธิบายลักษณะและอื่นๆที่เปลี่ยนแปลง
gen-product-app-icon-notes บันทึก
ใส่ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการเพิ่มบันทึกหรือขั้นตอนลงในเอกสาร
gen-product-app-icon-geometry เรขาคณิต
สร้าง วิเคราะห์รูปเรขาคณิตและสร้างภาพเคลื่อนไหว
gen-product-app-icon-data-lists ข้อมูลและสถิติ
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบกราฟิกที่แตกต่างกันเช่น ฮิสโตแกรมแผนภูมิกล่อง แผนภูมิบาร์ แผนภูมิวงกลมและอื่น ๆ
gen-product-app-icon-dataquest แอพพลิเคชั่น Vernier DataQuest ™
เก็บข้อมูลการทดลองต่อเนื่องและสร้างกราฟการทดลองในแอปพลิเคชันเดียว. ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ร่วมกับอีกว่า 60 หัววัด

Vernier DataQuest ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Vernier Software & Technology

gen-product-app-icon-question คำถาม
แอพพลิเคชันคำถามช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างคำถามที่วัดความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนผ่านกิจกรรม

ศึกษาแนวคิด

แบบจำลอง TI-SmartView ™ ช่วยให้อาจารย์สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอ ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพการเชื่อมต่อและการกดแป้นพิมพ์

เพิ่มเวลาในชั้นเรียน เพิ่มเวลาในการเรียนรู้

สร้าง ปรับแต่ง จัดการและแบ่งปัน TI-Nspire ™เอกสารและจัดการกิจกรรมในห้องเรียนโดยการส่งเนื้อหาไปยังเครื่องคำนวณเชิงกราฟสำหรับนักเรียนหลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กัน ใช้แท่นวาง TI-Nspire ™เพื่อถ่ายโอนเอกสารไปยังอุปกรณ์พกพาสำหรับนักเรียนได้ถึง 10 เครื่องในเวลาเดียวกัน

สร้างคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง

แอพพลิเคชันคำถามช่วยให้นักการศึกษาเขียนคำถามเพื่อแนะนำนักเรียนผ่านกิจกรรม โดยใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบตนเอง นักเรียนสามารถตรวจสอบระดับความเข้าใจของตัวเองในปัจจุบันและตัดสินใจว่าจะสามารถเเลื่อนระดับการเรียนไปยังระดับต่อไปได้หรือยัง

คุณสมบัติเฉพาะ TI-Nspire™ CX & TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software

Built-in functionality

 • รวมถึงซอฟต์แวร์ TI-Nspire ™ (1) TI-Nspire™ Teacher Software (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software ซึ่งสามารถใช้งานของระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS)
 • แบบจำลอง TI-SmartView ™ แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™
 • แอพพลิเคชัน Question ที่จะสร้างคำถามประเภทต่างๆประอบด้วยให้อธิบาย ตัวเลือกหลายคำตอบ จริง/เท็จ สมการ พิกัดจุด ภาพและนิพจน์
 • พื้นที่ทำงานเพื่อเข้าถึงไฟล์ออนไลน์ส่วนตัวบนเดสก์ท็อปหรือบนเว็บและเนื้อหาที่เขียนไว้ล่วงหน้าเช่น MathNspired หรือ ScienceNspired
 • สามารถคำนวณฟังก์ชัน ตัวแปร เชิงชั้ว ภาคตัดกรวย ลำดับ และกราฟ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันของกราฟที่หลากหลาย สามารถกำหนดตัวแปร , บันทึก, กราฟและวิเคราะห์ในครั้งเดียว
 • MathDraw ใช้การสัมผัสหน้าจอสัมผัสหรือเมาส์เพื่อสร้างจุด เส้น สามเหลี่ยม และรูปทรงอื่น ๆ
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการในแอ็พพลิเคชัน Lists & Spreadsheet
 • สามารถย่อและขยายกราฟของฟังก์ชันได้ ได้ถึง 11 รูปแบบ
 • การประเมินตัวเลขในรูปแบบตารางสำหรับโหมดกราฟทั้งหมด
 • สามารถวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด จุดตัดแกน ความอินทิกรัล ความชัน สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง จุดเปลี่ยนโค้ง
 • รูปแบบกราฟที่แตกต่างกัน 6 รูปแบบและ 15 สี
 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทางเมทริกซ์ ได้แก่ Inverse , determinant , transpose , augment , elementary row operation , row echelon form , reduced row echelon form , คำนวณค่า eigenvalues และ eigenvectors
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหนึ่ง-สองตัวแปร รวมถึงแบบจำลองการถดถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial และ quartic polynomial
 • การพล็อตกกราฟทางสถิติรูปแบบ scatter plots, xy-line plots, histograms, regular และ modified box-and-whisker plots และ normal probability plots
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง รวมถึง 10 ฟังก์ชั่นการทดสอบสมมุติฐาน, 7 ฟังก์ชั่นช่วงความเชื่อมั่น และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ประกอบด้วย cumulative distribution function (CDF), probability density function (PDF) และ inverse probability distribution function for normal, chi-squared, t-, และ F- distributions; และ the CDF and PDF for binomial, geometric และ Poisson distributions
 • สามารถใช้งานฟังก์ชันเรขาคณิต
 • เอกสาร TI-Nspire ™ (ไฟล์. tns) สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire ™ Software, เครื่องคิดเลข TI-Nspire ™ แบบพกพา โดยสามารถสร้างแก้ไข บันทึกและตรวจสอบได้
 • สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ (.jpeg, .jpg, .bmp, .png formats) ลงเครื่องได้
 • ศึกษานิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสัญลักษณ์ เพื่อดูรูปแบบและทำความเข้าใจที่มาของสูตรทางคณิตศาสตร์
 • คุณลักษณะของกล่องใส่สูตรเคมีช่วยให้สามารถป้อนสูตรและสมการทางเคมีได้ง่าย
 • ในหนึ่งปัญหา สามารถแสดงการแก้ปัญหาได้หลายวิธี ทั้งในรูปแบบพีชคณิต กราฟิก รูปเรขาคณิต ตัวเลข แบบเขียน
 • ควบคุมการนำเสนอได้ในทันทีและแสดงการเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอ

การเขียนโปรแกรม

 • ทั้งโปรแกรมเฉพาะในตัว โปรแกรมที่ผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นผู้กำหนดค่าฟังก์ชั่นและโปรแกรมเอง

ความต้องการของระบบ


ความต้องการของระบบ Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 และ 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : Intel Core i3 หรือสูงกว่า ( ยกเว้น Intel Atom )
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 1920 x 1080 (สูงสุด)
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง
ความต้องการของระบบ Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • โพสเซสเซอร์ : Mac 2008 หรือสูงกว่า
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 MB
 • Java for Mac OS X 10.6 Update 15, Java for OS X 2013-003
 • ความละเอียดของหน้าจอ : 1024 x 768
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

ประเภทของใบอนุญาต


ใบอนุญาตผู้ใช้รายเดียว (PC and Mac®)
 • ให้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์หนึ่งชุด สำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (อยู่ในแพ็คเกจ)
ใบอนุญาตผู้ใช้แบบกลุ่ม (PC and Mac®)
 • อนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่ต้องการ
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการมาตรฐานได้หลายวิธี
 • เปิดใช้งานซอร์ฟแวร์ในระบบออนไลน์
 • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อที่จะใช้ซอร์ฟแวร์

การสนับสนุนโปรแกรม Data collection

 • สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor และ Vernier EasyTemp® USB temperature sensor systems เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจริงได้

การสนับสนุน

อุปกรณ์เสริมของซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX & TI-Nspire™ CX CAS Teacher

TI-Nspire™ Lab Cradle

ขยายขีดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

TI-Nspire™ Lab Cradle ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Vernier DataQuest™ และมีเซนเซอร์ให้เลือกใช้ในการเก็บข้อมูลมากกว่า 60 ชุด เพื่อเปิดมิติใหม่ของการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมของและเห็นแนวคิดของการเรียน

สามารถใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ในการเก็บรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูล

คุณลักษณะสำคัญของแอ็พพลิเคชัน Vernier DataQuest ™ประกอบด้วย:

 • Plug and play ที่จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ TI-Nspire เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กราฟ ตารางหรือค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
 • คาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสร้างสมมติฐานและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้

อินเตอร์เฟซ Vernier EasyLink® USB sensor เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ Vernier มาตรฐานกว่า 60 แบบ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างสนุกสนานรวดเร็ว แม่นยำและใช้งานง่าย และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Vernier EasyTemp® ให้วิธีการที่ง่าย ถูกต้องและไม่เแพงเพื่อให้นักเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลอง

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

ระบบ TI-Nspire ™ Navigator ™ NC ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบโต้ตอบกับนักเรียนผ่านเครือข่ายของโรงเรียน โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นักเรียนและครูในห้องเรียนหรือห้องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ครูสามารถทำการประเมินในแบบเรียลไทม์

แหล่งข้อมูลของซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ & TI-Nspire™ CAS Teacher

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฟรีและบริการต่างๆของ TI สำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

คู่มือ

คู่มือ TI-Nspire™ พร้อมแล้วในการช่วยในการเรียนรู้เทคโนโลยีของ TI-Nspire

เวอร์ชันล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุด ถ้าไม่ สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด