ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI-Nspire™ CX CAS Student Software

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกับระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS) ซึ่งตรงกับความต้องการของหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
การคำนวณ กราฟ เขียนบันทึกย่อ สร้างสเปรดชีต และรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดนี้ใน TI-Nspire™ CX Student Software.

gen-product-app-icon-calculator เครื่องคิดเลข
คำนวณผลลัพธ์ นิพจน์ สมการและสูตรในสัญกรณ์คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
gen-product-app-icon-spreadsheets รายการและสเปรดชีต
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกราฟ
gen-product-app-icon-graph กราฟ
พล็อตและสังเกตฟังก์ชัน สมการและความไม่เท่ากัน เลื่อนจุดบนกราฟโดยใช้แถบเลื่อนเพื่ออธิบายลักษณะและอื่นๆที่เปลี่ยนแปลง
gen-product-app-icon-notes Notes
ใส่โน้ต ขั้นตอน คำแนะนำแ ละความคิดเห็นอื่น ๆ บนหน้าจอควบคู่ไปกับบทเรียนคณิตศาสตร์
gen-product-app-icon-geometry เรขาคณิต
สร้าง วิเคราะห์รูปเรขาคณิตและสร้างภาพเคลื่อนไหว
gen-product-app-icon-data-lists Data & Statistics
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบกราฟิกที่แตกต่างกันเช่น ฮิสโตแกรมแผนภูมิกล่อง แผนภูมิบาร์ แผนภูมิวงกลมและอื่น ๆ
gen-product-app-icon-dataquest แอพพลิเคชั่น Vernier DataQuest ™
เก็บข้อมูลการทดลองต่อเนื่องและสร้างกราฟการทดลองในแอปพลิเคชันเดียว

Vernier DataQuest ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Vernier Software & Technology

ศึกษาแนวคิดคณิตศาสตร์ในระดับสูง

ศึกษาสัญลักษณ์ทางพีชคณิตและสัญลักษณ์ทางแคลคูลัส นอกเหนือจากการคำนวณตัวเลขมาตรฐาน ดูค่าที่แน่นอน - ในรูปแบบของตัวแปรเช่น x และ y, อนุมูลและ pi - เมื่อทำทีละขั้นตอนการคำนวณเกี่ยวกับพีชคณิตและแคลคูลัส

เชื่อมเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน

ดูการคำนวณหลายอันในเวลาเดียวกันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจหลักการโดยขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน

สร้างเอกสารเพื่อเรียนรู้

ใช้ PublishView ™เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชันใน
TI-Nspire™ ข้อความ การเชื่อมโยงข้อมูล ภาพหรือวิดีโอและสร้างเวิร์กชีทแบบถามตอบ รายงานจากแล็บและการบ้าน

จากแนวคิด สู่ภาพกว้าง

นอกเหนือจากมุมมองคอมพิวเตอร์ตามปกติแล้วยังสามารถถ่ายโอนเอกสารไปยังเครื่องคำนวณเชิงกราฟซึ่งจะแสดงเอกสารตามที่ปรากฏบนหน้าจอเหมือนกันกับในคอมพิวเตอร์
จอแสดงผลของ TI-Nspire™ CX CAS

สามารถถ่ายโอนเอกสารได้ง่าย

นักเรียนสามารถถ่ายโอนงานระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องกับเครื่องได้เพื่อทำงานนอกโรงเรียน ที่บ้านหรือที่ห้องสมุด

คุณลักษณะเฉพาะ TI-Nspire™ CX CAS Student Software

ฟังก์ชันภายใน

 • สามารถคำนวนระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS)
 • สามารถคำนวณฟังก์ชัน ตัวแปร เชิงชั้ว ภาคตัดกรวย ลำดับ และกราฟ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันของกราฟที่หลากหลาย สามารถกำหนดตัวแปร , บันทึก, กราฟและวิเคราะห์ในครั้งเดียว
 • MathDraw ใช้ท่าทางสัมผัสหน้าจอสัมผัสหรือเมาส์เพื่อสร้างจุดเส้นเสี้ยวสามเหลี่ยมและรูปทรงอื่น ๆ
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการในแอ็พพลิเคชัน Lists & Spreadsheet
 • สามารถย่อและขยายกราฟของฟังก์ชันได้ ได้ถึง 11 รูปแบบ
 • การประเมินตัวเลขในรูปแบบตารางสำหรับโหมดกราฟทั้งหมด
 • Interactive analysis of function values, roots, maximums, minimums, integrals and derivatives
 • รูปแบบกราฟที่แตกต่างกัน 6 รูปแบบและ 15 สี
 • Matrix operations: transpose and augment matrices; use elementary row operations; find inverse, determinant and reduced row echelon forms; convert matrices to lists and vice versa; calculate eigenvalues and eigenvectors
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหนึ่ง-สองตัวแปร รวมถึงแบบจำลองการถดถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial และ quartic polynomial
 • การพล็อตกกราฟทางสถิติรูปแบบ scatter plots, xy-line plots, histograms, regular และ modified box-and-whisker plots และ normal probability plots
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง รวมถึง 10 ฟังก์ชั่นการทดสอบสมมุติฐาน, 7 ฟังก์ชั่นช่วงความเชื่อมั่น และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ประกอบด้วย cumulative distribution function (CDF), probability density function (PDF) และ inverse probability distribution function for normal, chi-squared, t-, และ F- distributions; และ the CDF and PDF for binomial, geometric และ Poisson distributions
 • สามารถใช้งานฟังก์ชันเรขาคณิต
 • เอกสาร TI-Nspire ™ (ไฟล์. tns) สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire ™ Software, เครื่องคิดเลข TI-Nspire ™ แบบพกพา โดยสามารถสร้างแก้ไข บันทึกและตรวจสอบได้
 • สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ (.jpeg, .jpg, .bmp, .png formats) ลงเครื่องได้
 • ศึกษานิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสัญลักษณ์ เพื่อดูรูปแบบและทำความเข้าใจที่มาของสูตรทางคณิตศาสตร์
 • คุณลักษณะของกล่องใส่สูตรเคมีช่วยให้สามารถป้อนสูตรและสมการทางเคมีได้ง่าย
 • ในหนึ่งปัญหา สามารถแสดงการแก้ปัญหาได้หลายวิธี ทั้งในรูปแบบพีชคณิต กราฟิก รูปเรขาคณิต ตัวเลข แบบเขียน
 • ควบคุมการนำเสนอได้ในทันทีและแสดงการเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอ

การเขียนโปรแกรม

 • ทั้งโปรแกรมเฉพาะในตัว โปรแกรมที่ผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นผู้กำหนดค่าฟังก์ชั่นและโปรแกรมเอง

ความต้องการของระบบ


ความต้องการของระบบ Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : Intel Core i3 หรือสูงกว่า ( ยกเว้น Intel Atom )
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 1920 x 1080 (สูงสุด)
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง
ความต้องการของระบบ Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • โพรเซสเซอร์ : Mac 2008 หรือใหม่กว่า
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 MB
 • ความละเอียดหน้าจอ : 1024 x 768
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

ประเภทของใบอนุญาต


ใบอนุญาตผู้ใช้รายเดียว (PC and Mac®)
 • ให้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์หนึ่งชุด สำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (อยู่ในแพ็คเกจ)
ใบอนุญาตผู้ใช้แบบกลุ่ม (PC and Mac®)
 • อนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่ต้องการ
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการมาตรฐานได้หลายวิธี
 • เปิดใช้งานซอร์ฟแวร์ในระบบออนไลน์
 • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อที่จะใช้ซอร์ฟแวร์

การสนับสนุนโปรแกรม Data collection

 • สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor และ Vernier EasyTemp® USB temperature sensor systems เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจริงได้

การสนับสนุนเครื่องคำนวณแบบพกพา

 • สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS handhelds.

การสนับสนุน

อุปกรณืเสริม TI-Nspire™ CX CAS Student Software

TI-Nspire™ Lab Cradle

Expand your scientific range

TI-Nspire™ Lab Cradle ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Vernier DataQuest™ และมีเซนเซอร์ให้เลือกใช้ในการเก็บข้อมูลมากกว่า 60 ชุด เพื่อเปิดมิติใหม่ของการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมของและเห็นแนวคิดของการเรียน

สามารถใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ในการเก็บรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูล

คุณลักษณะสำคัญของแอ็พพลิเคชัน Vernier DataQuest ™ประกอบด้วย:

 • Plug and play ที่จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ TI-Nspire เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กราฟ ตารางหรือค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
 • คาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสร้างสมมติฐานและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้

The Vernier EasyLink® USB sensor interface individually connects with more than 60 standard Vernier sensors to make data collection fun, faster, more accurate and more intuitive, and the Vernier EasyTemp® temperature sensor provides a simple, accurate and inexpensive way to get students started collecting real-world data.

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

ระบบ TI-Nspire ™ Navigator ™ NC อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบโต้ตอบผ่านเครือข่ายของโรงเรียนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นักเรียนและครูในห้องเรียนหรือห้องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ครูสามารถประเมินในแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มสนิทและโต้ตอบของนักเรียนและทำให้เวลาในการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีมากขึ้น

แหล่งข้อมูลของซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX CAS Student

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฟรีและบริการต่างๆของ TI สำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

คู่มือ

คู่มือ TI-Nspire™ พร้อมแล้วในการช่วยในการเรียนรู้เทคโนโลยีของ TI-Nspire
TI-Nspireเทคโนโลยี

เวอร์ชันล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุด ถ้าไม่ สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด