ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ มีความสําคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก แหล่งต่าง ๆ มากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ทําให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไปจากที่เป็นอยู่ภาพของการที่นักเรียนจะมีแท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (IPad) หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การเรียน จึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหน้าที่ของครู อาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็น การกระตุ้นและอํานวยความสะดวกในการเรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด ด้วยกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟของ Texas Instruments รุ่น Nspire CX CAS หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TI Nspire CX CAS จัดเป็นเครื่องคํานวณเชิงกราฟแบบ Computer Algebra System (CAS) รุ่นล่าสุดของเท็กซัส เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ดังนั้น บริษัท โอเพ่นเทค จำกัด จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสำหรับสถิติ โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟเพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ในสาขาที่สอน มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี บูรณาการความรู้และความชำนาญเข้ากับศาสตร์ต่างๆได้ รวมทั้งเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องคำนวณเชิงกราฟ เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ในสาขาที่สอน มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี บูรณาการความรู้และความชำนาญเข้ากับศาสตร์ต่างๆได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สายัณห์  โสธะโร
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ธีรศักดิ์   ฉลาดการณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนคน ุ60 คน/รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง