ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ มีความสําคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก แหล่งต่าง ๆ มากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ทําให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไปจากที่เป็นอยู่ภาพของการที่นักเรียนจะมีแท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (IPad) หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การเรียน จึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหน้าที่ของครู อาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็น การกระตุ้นและอํานวยความสะดวกในการเรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด ด้วยกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟของ Texas Instruments รุ่น Nspire CX CAS

จากงานวิจัยที่ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พบว่าผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเครื่องคำนวณเชิงกราฟ ช่วยสร้างมโนเกี่ยวกับภาพ ทำให้นักเรียนสามารถสังเกต สร้างองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงไปสู่มโนคติที่เป็นนามธรรม ตลอดจนการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงเห็นว่าควรทำหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS ในสาระเรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สายัณห์  โสธะโร
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ธีรศักดิ์   ฉลาดการณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนคน  60 คน / รุ่น

ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง