ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีสามารถช่วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ส่่งผลให้ห้องเรียนแบบเดิมถูกตั้งคําถามและจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ในยุค Disruptive Technology

การสอนคณิตศาสตร์ในหัวข้อเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในห้องเรียนแบบเดิมๆ มีลักษณะเป็นการสอนท่องจำ แก้โจทย์ปัญหาทางพีชคณิตที่มีขั้นตอนซับซ้อนและมีการคำนวณที่ยุ่งยาก  ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนไม่เข้าใจว่าขั้นตอนต่างๆ ทำไปเพื่ออะไร คำนวณผิดพลาด ไม่เข้าใจความหมายและไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในหัวข้อเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน  มุ่งหวังให้นักเรียนเข้าใจการดำเนินการแบบต่างๆ ลดเวลาในการคำนวณ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  นักเรียนจะเห็นว่าคณิตศาสตร์จับต้องได้โดยการเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริง  ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.เดี่ยว  ใจบุญ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดร.อัญญารัตน์   บุญวัฒน์
ครูวิชาการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อ.จีรวรรณ  บัวประทุม
ครูวิชาการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

จำนวนคน  90 คน / รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง