ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีสามารถช่วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ส่่งผลให้ห้องเรียนแบบเดิมถูกตั้งคําถามและจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ในยุค Disruptive Technology

การสอนสถิติและความน่าจะเป็นในห้องเรียนแบบเดิมๆ มีลักษณะเป็นการสอนท่องจำ แก้โจทย์ปัญหาทางพีชคณิต  ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนสามารถแก้โจทย์ที่ครูกำหนดให้ได้ แต่ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  นักเรียนรู้สูตรในการคำนวณ แต่ไม่เข้าใจความหมายของสถิติและความน่าจะเป็นที่แท้จริง       

การนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสถิติและความน่าจะเป็น  จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน  มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความหมายของสถิติและความน่าจะเป็นที่แท้จริง  นักเรียนจะเห็นว่าคณิตศาสตร์จับต้องได้โดยการเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริง  ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.เดี่ยว  ใจบุญ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดร.อัญญารัตน์   บุญวัฒน์
ครูวิชาการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อ.จีรวรรณ  บัวประทุม
ครูวิชาการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

จำนวนคน ุ60 คน/รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง